REGULAMIN

 1. Goście przebywający w „Domku w Szczyrku”, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 2. Do korzystania z pobytu w domku uprawnione są osoby deklarujące gospodarzowi/właścicielowi swoja obecność, osobą odpowiedzialną za utrzymanie tego stanu jest osoba zgodna z umową/korespondencją poprzedzającą wynajem w danym okresie czasu. W domku może zamieszkiwać maksymalnie 10 osób. Stan ponad musi zostać zaakceptowany przez właściciela.
 3. Doba hotelowa trwa od godz.16:00 w dniu przyjazdu do godz.11:00 dnia następnego. W okresie zimowym doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz.10:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 4. Rezerwacja domku następuje po wpłacie zadatku określonego w korespondencji poprzedzającej przyjazd. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku umowę najmu uważa się za zawartą. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem najpóźniej dzień przed przyjazdem ub gotówką w momencie zakwaterowania.
 5. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniem umowy najmu.
 6. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 7. Obowiązuje kaucja w wysokości jednej doby, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu bądź do 5 dni od wynajmu po sprawdzeniu domku przez właściciela. W razie stwierdzenia zniszczeń, uszkodzeń domku i terenu doń przyległego lub gdy istnieje konieczność przywrócenia domku do stanu sprzed wynajmu Klientowi, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie Wynajmujący w celu usunięcia wskazanych powyżej wad. Zatrzymanie kaucji przez właściciela nie wyłącza uprawnienia właściciela do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji.
 8. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 9. Absolutny i całkowity zakaz palenia papierosów i im podobnych.
 10. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kominek, koza), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
 11. Na terenie „Domku w Szczyrku” obowiązuje zakaz palenia ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym.
 12. W domku znajduje się pościel i ręczniki na jeden okres wynajmu.
 13. Domek jest przekazywany Gościom w użytkowanie i odbierany przy wyjeździe przez właściciela bądź osobę przez niego wskazaną. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 14. Domek jest zawsze posprzątany i tak należy pozostawić po swoim pobycie. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku, obejmując w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego domku łącznie z tarasem i terenem przyległym do domku włącznie z wyniesieniem śmieci przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania.
 15. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych awarii/zniszczeń, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 16. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 17. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie domku, a szczególnie placu zabaw. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osób dorosłych.
 18. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Uwaga-drzwi balkonowe prowadzące do wyjścia na podwórko to drzwi zewnętrzne, wymagające zamknięcia kluczem.
 19. W przypadku zgubienia kluczy do domku Wynajmujący zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 1000 zł.
 20. Przebywanie zwierząt na terenie domku jest niedozwolone.
 21. Mieszkańcy domku mogą parkować swoje samochody przy domku lub na połowie górnego parkingu. Miejsce postojowe domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanowić może podstawę do odmowy zawarcia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu domku bez uprawnienia do zwrotu kwot uiszczonych na rzecz właściciela.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2023r.
Życzymy przyjemnego wypoczynku.
Właściciele „Domku w Szczyrku”

ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby w dobrym stanie zdrowia, bez przeciwwskazań lekarskich.
 2. Z sauny w „Domku w Szczyrku” Goście korzystają na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych powinny przed pierwszym seansem, zasięgnąć opinii lekarza, gdyż niektóre choroby mogą być absolutnym przeciwwskazaniem do możliwości korzystania z sauny. Bezwzględne przeciwskazania: wszystkie choroby w stanie ostrym i podostrym, wszystkie postacie niewydolności krążenia; zmiany degeneracyjne mięśnia sercowego ze współistniejącą dusznicą bolesną; choroby do pół roku po przebytym zawale mięśnia sercowego; wszystkie choroby serca ze wzrostem oporu płucnego (serce płucne, wada zastawki dwudz.); stenokardia; choroba nadciśnieniowa trzeciego stopnia; kamica nerkowa; padaczka, klaustrofobia; schizofrenia i inne schorzenia psychiczne; choroby nowotworowe, czynna gruźlica, robaczyce, choroby weneryczne.
 4. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 5. Nie zaleca się korzystania z sauny bezpośrednio po obfitym posiłku.
 6. Z sauny należy korzystać wyłącznie w obuwiu typu klapki, nie zawierającego elementów metalowych. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, ponieważ mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 7. W celu skorzystania z sauny należy się zaopatrzyć w dwa ręczniki - jeden do wycierania się, drugi jako podkładka na ławę lub owinięcia ciała.
 8. Przed przystąpieniem do seansu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
 9. W saunach suchych (drewnianych) należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą. Korzystanie z sauny rozpoczyna się od ław niskich, stopniowo przechodząc na wyższe. Na ławach można siedzieć lub leżeć (na ręczniku).
 10. Przed skorzystaniem z sauny nie należy stosować kosmetyków, w szczególności w formie kremów lub balsamów do ciała, gdyż powoduje to ograniczenie pocącej się powierzchni ciała i intensywności pocenia się. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 11. W każdym etapie korzystania z sauny należy dbać odpowiednio o dobre ogrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie. Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ciała wodą - niewskazane jest używanie mydła.
 12. W czasie i bezpośrednio po skorzystaniu z sauny nie zaleca się podejmowania wysiłku fizycznego. Po skorzystaniu z sauny należy wypocząć około 20 - 30 minut. Celowe jest wypicie w tym czasie umiarkowanych ilości płynów (około 0,5 - 1 l), najlepiej wód mineralnych lub soków owocowych.

Wytyczne nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy i mogą być stosowane w przypadku braku uregulowań prawnych w tym zakresie. Prawa autorskie do Wytycznych dotyczących wymagań sanitarno-higienicznych dla saun przysługują Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

REGULAMIN JACUZZI (BALII)

 1. Postanowienia ogólne Jacuzzi jest integralną częścią „Domku w Szczyrku” i obowiązuje w niej ogólny regulamin placówki, jak również niniejszy. Przed rozpoczęciem korzystania z wanny jacuzzi korzystający zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą. Przed wejściem do balii należy bezwzględnie zdjąć obuwie. Z jacuzzi korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań. Goście korzystają z jacuzzi na własne ryzyko. Za skutki zdrowotne korzystania z jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w wannie jacuzzi wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność. Obiekt może zamknąć jacuzzi z uwagi na problemy techniczne.
 2. Przeciwskazania korzystania z jacuzzi:
  • dysfunkcje układu krążenia,
  • dysfunkcje układu oddechowego,
  • dysfunkcje neurologiczne i gastryczne,
  • ciąża (wyłącznie po konsultacji lekarskiej),
  • choroby zakaźne,
  • choroby skóry, zewnętrznie widoczne schorzenia dermatologiczne, opatrunki,
  • nadciśnienie,
  • cukrzyca,
  • alergia, uczulenie na chlor
  • stany zapalne dróg moczowych,
  • grzybica,
  • epilepsja,
  • żylaki,
  • choroby przewlekłe,
  • choroby narządów płciowych.
 3. Zabrania się:
  • korzystania z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  • korzystania z jacuzzi w więcej niż 6 osób,
  • wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.
  • wprowadzania zwierząt do jacuzzi,
  • wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w jacuzzi, jedzenia i picia w jacuzzi,
  • wnoszenia do jacuzzi szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i wszelkich innych przedmiotów,
  • zanurzania głowy i twarzy,
  • nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  • skakania i nurkowania do jacuzzi,
  • wylewania wody z jacuzzi,
  • siadania na brzegu jacuzzi oraz na stole do pokrywy,
  • niszczenia jacuzzi, zaśmiecania i brudzenia jacuzzi oraz terenu wokół jacuzzi.
 4. Instrukcja korzystania z jacuzzi:
  • wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  • pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
  • w wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.
  • zaleca się pobyt w wannie max. 30min.
  • kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.

UWAGA!
DŁUŻSZE PRZEBYWANIE W JACUZZI ORAZ ŁĄCZENIE Z POBYTEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU
SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.